Cael y budd mwyaf Ddyfodol Creadigol

I gael y gorau o’r rhaglen mae gofyn cadw meddwl agored am y sesiynau amrywiol sydd ar gael. Cyn mynychu, ceisiwch adfyfyrio ar eich sefyllfa bresennol, meddyliwch am unrhyw fylchau posibl yn eich sgiliau neu’ch gwybodaeth a manteisiwch ar y cyfle i glywed am rywbeth newydd neu wahanol.

Yn ogystal, meddyliwch yn ofalus am gwestiynau y gallech eu gofyn i siaradwyr er mwyn cymryd rhan yn llawn yn y digwyddiad hwn. Dyma ychydig o awgrymiadau am gwestiynau y gallech eu gofyn:

 • Beth sydd fwyaf gwerth chweil am eich gwaith/gyrfa yn eich barn chi?
 • Pwy wnaeth eich ysbrydoli pan oeddech yn datblygu eich ymarfer/gyrfa?
 • Pwy yw’ch prif ddylanwadau?
 • Beth yw diwrnod arferol i chi?
 • Beth sy’n rhoi boddhad ichi a pha heriau sydd yn eich gyrfa?
 • Allwch chi awgrymu unrhyw brofiad proffesiynol neu wirfoddol a fyddai o fudd wrth imi geisio mynd i mewn i’r maes hwn?
 • Pa fath o bobl sydd fwyaf llwyddiannus yn y math hwn o swydd yn eich tyb chi?
 • Sut wnaethoch chi gychwyn yn y maes hwn?
 • Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i mi allu cychwyn yn y math hwn o waith?
 • Oes pobl eraill y gallech chi fy nghyfeirio i atyn nhw a allai fod yn barod i roi eu safbwynt imi ar yr yrfa hon?
Careers support image

Prifysgol Glyndwr Wrecsam Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gartref i gyfoeth o arbenigedd, adnoddau a chyfleoedd ac mae wedi’i gynllunio i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd a phroffesiynol i fyfyrwyr a graddedigion.

Mae’r tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn helpu ein myfyrwyr a’n graddedigion mewn sawl ffordd.

Er enghraifft, a ydych chi:

 • Yn cael trafferth i ddweud beth sy’n gwneud i chi sefyll allan o weddill y dorf?
 • Yn poeni am gyfweliadau?
 • Heb ddrafftio’ch CV eto?
 • Yn meddwl am brofiad gwaith ond yn ansicr sut i fynd o’i chwmpas hi?
 • Yn ceisio mynegi eich sgiliau a’ch cyflawniadau ond yn ansicr a ydych chi’n swnio’n ormod o geffyl blaen neu hyd yn oed yn rhy niwlog?
 • Heb gael hyd i’r hyder eto i gymryd eich camau nesaf?

Os gwnaethoch chi ateb ‘ie’ i unrhyw un o’r rhain, cysylltwch â Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Dod o hyd i ni: Ewch i’r ardal ASK ar lawr gwaelod Canolfan Edward Llwyd am gymorth

Cysylltwch â ni: 01978 293240

E-bost: careerscentre@glyndwr.ac.uk

Gwe: https://wguconnect.glyndwr.ac.uk/

Twitter: https://twitter.com/WGUCareers

Facebook: https://www.facebook.com/WGUCareers

Instagram: https://www.instagram.com/wgucareers/

Accessibility